ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2565  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566-2570 ของภาควิชารังสีเทคนิค  ณ โรงแรมบลูโซเทลสมาร์ทกระบี่-อ่าวนางบีช จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม  2565 

ติดต่อ
  • facebook