ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ  วงเงินงบประมาณ 4,480,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : 06-052022.pdf