ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาล คลินิก สถาบันต่างๆ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง กายภาพบำบัดทางระบบประสาทยุคใหม่ (New Age in Neurological Physical Therapy) ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2564 (ยกเลิก onsite ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

                - Online ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) ขยายจำนวนรับ 150 คน อัตราค่าลงเบียนคนละ 1,500 บาท ปิดรับสมัคร ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ***


              ****ค่าคะแนนจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด 12.5 PTCEU****

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณอรพิน จอมปิ่นทอง Email : orapin.j@cmu.ac.th    โทร.053-935072


ปิดรับสมัคร และตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ 

 

 

เพิ่มเติม : กำหนดการประชุมวิชาการ.pdf   หนังสือเชิญประชุมวิชาการ.pdf   โครงการประชุมวิชาการ.pdf