ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัดและรังสีเทคนิค
เป็นกรณีพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประจำปีการศึกษา 2565

                                  ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้คณะเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เข้าศึกษา
ตามโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัดและรังสีเทคนิคเป็นกรณีพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น

 

                                  บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัดและรังสีเทคนิคเป็นกรณีพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ ศอ.บต. ปีการศึกษา_2565.pdf