คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (รหัสโครงการ 00421102209010) โครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัดและรังสีเทคนิคเป็นกรณีพิเศษ (โครงการความร่วมมมือฯ ชายแดนใต้) เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัดและรังสีเทคนิคเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 Link ระบบเพื่อสร้างบัญชีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php?page=create

 

 

เพิ่มเติม : ประกาศโครงการรับนักเรียนในความร่วมมมือกับศอ.บ.ต.เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2564.pdf