ประกาศผลการจัดสรรทุนให้ศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2562


     คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ ได้พิจารณาจัดสรรให้ทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของคณะเทคนิคการแพทย์  ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะเทคนิค การแพทย์ ได้อนุมัติการยกเว้นค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

      บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ ได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังรายชื่อตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนฯไปรายงานตัวและขอรับทุนได้ในงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันที่  6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน โดยขอให้ผู้รับทุนฯ ติดต่อกลับมายัง คุณธนภรณ์  ฉัตรเงิน งานกิจการนักศึกษา  โทร. 053-935092 เพื่อยืนยันการรับทุน ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นี้
     

 

 

เพิ่มเติม : ประกาศผลการจัดสรรทุนศิษย์เก่าประชุมวิชา 2562.pdf