ประกาศรับสมัคร สนับสนุนทุนศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2562

ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ เห็นสมควรให้ทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของคณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562  ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดวงตะวัน  จ.เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

               1.  เป็นศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               2.  ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพโดยตรง

               3.  ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการจากต้นสังกัดได้

 
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2562

               โดยส่งแบบขอรับการสนับสนุนไปที่

               นางสาวธนภรณ์  ฉัตรเงิน 

               หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

               อ.เมือง   จ.เชียงใหม่  50200

               หรือที่ E–Mail:  thanaporn.c@cmu.ac.th


 

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร สนับสนุนทุนศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2562.pdf   แบบคำขอรับการสนับสนุนทุนประชุมวิชาการ.doc