ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ และ อาจารย์ ดร. ศิริประภา แก้วแจ้ง อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ในงาน "The 2nd Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2019)" และนำเสนอผลงานวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง A study of X-ray Radiation Shielding Properties of Bricks Contained Barium Sulfate และ Study on Radiation Shielding Properties of Glass Samples Doped with Holmium ณ โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562