หลักเกณฑ์เงื่อนไขทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง

(Thai University Central Admission System, TCAS) รอบที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562

 

                 ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University Central Admission System, TCAS) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  นั้น

                 เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะเทคนิคการแพทย์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้

                 1. จำนวนเงินทุน
                 จำนวนเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนการสอบเข้าในระบบ TCAS (รอบ 2)  สูงสุด 5 อันดับแรก ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด โดยผู้มีสิทธิรับทุนเป็นผู้ที่มีคะแนนรวมเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดจนถึงคะแนนไม่เกินลำดับที่ 5 ของสาขาวิชาที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนสาขาวิชาละ  5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อคนต่อปีการศึกษา รวมทั้งหมด 20 ทุน โดยมอบทุนให้แก่นักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


                 2. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
                 เมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะฯ จะมีทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
                 2.1 จะต้องศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่ทำการสอบคัดเลือกใหม่ หรือ ย้ายไปศึกษาสาขาวิชา/คณะอื่น
                 2.2 หากไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.1 ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาทั้งหมดให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่               
                 2.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติและกระทําผิดวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                 2.4 ผู้ที่ได้รับจัดสรรทุน จะต้องมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด จึงจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
                       2.4.1  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และลงทะเบียนครบตามแผนกำหนดการศึกษา และมีผลการเรียนของชั้นปีที่ 1 (สองภาคการศึกษาปกติ) ค่าลำดับขึ้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท
                       2.4.2  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และลงทะเบียนครบตามแผนกำหนดการศึกษา และมีผลการเรียนของชั้นปีที่ 2 (สองภาคการศึกษาปกติ) ค่าลำดับขึ้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท
                       2.4.3  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และลงทะเบียนครบตามแผนกำหนดการศึกษา และมีผลการเรียนของชั้นปีที่ 3 (สองภาคการศึกษาปกติ) ค่าลำดับขึ้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท

เพิ่มเติม : ประกาศให้ทุนนักเรียนที่มีคะแนนโควตาสูงสุด5อันดับ ปีการศึกษา 2562.pdf  

ติดต่อ
  • facebook