ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงหทัย ปสันตา อาจารย์ผู้ช่วย ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานแบบ oral presentation หัวข้อเรื่อง Ex vivo and In vivo effect of positioning in 1H megnatic resonance spectroacopy stydy ในการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ครั้งที่ 56/2562 (RCRT-RST 2019 : Challenging of Radiology Service in Thailand 4.0) จัดโดย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยมี หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ ภาควิชารังสีเทคนิค เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562