ขอแสดงความยินดีกับ นายปรมะ เทพศิริ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 591131008 ได้รับรางวัล Best poster presentation award 2019 เรื่อง Application of Compact Disc for Photo-Neutron Measurement Generated from High Energy Photon Irradiation by 10 MV Medical Linear Accelerator โดยมี อาจารย์ ดร.ชญานิษฐ์ จำปี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน International Nuclear Science and Technology Conference 2019 (INST2019) ณ โรงแรม Centara Grand Central Plaza Ladprao กรุงเทพฯ เมื่อระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2562