นางสาวสุดารัตน์ หาดเพชร รหัสประจำตัวนักศึกษา 551151011 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การประยุกต์ใช้แอลฟารีพีทโปรตีนเป็นโมเลกุลต้านไวรัสเอชไอวี 1 โดยมุ่งเน้นกระบวนการประกอบอนุภาคหรือการสร้างไวรัสที่สมบูรณ์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวรติกร แกมเงิน รหัสประจำตัวนักศึกษา 561131008 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การศึกษาการแสดงออกของยีนอาร์วี 0559 ซี และอาร์วี 0560 ซี ในเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโวซิสดื้อยา" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.