ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี ที่ปรึกษาคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบรางวัลแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2561 นักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่น นักกีฬา และบุคลากรที่ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์อนุรักษ์พลังงาน ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ก้าวสู่ปีที่ 43 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

เพิ่มเติม : บุคลากรที่มีผลงานเด่น ประจำปี 2561.pdf   รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561.pdf   ประกวดตราสัญลักษณ์.pdf   นักกีฬาที่ได้รับเหรีญรางวัล.pdf