นางสาววิราภรณ์ เทพบัณฑิต นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Master of Science Program in Medical Technology) ได้รับรางวัล Best Poster Presentation ผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง Feasibility of using dried blood spots for HIV viral load testing among HIV-infected individuals in Thailand ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Pan-Asian Biomedical Sciences Conference “Biomedicine in the 21st century: Insights from Asia” ระหว่างวันที่ 5 -7 ธันวาคม 2561 ณ Furama Resort, Danang ประเทศเวียดนาม