นางสาวสุชาวดี พัฒนผลสุขุม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง Validity and Reliability of the Pediatric Voice Handicap Index: Thai Version โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทิการ์ สันสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาร่วม ในงาน the 11th Pan Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR) ณ the Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561