ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ Prof.Hector Tsang, Head of Department of Rehabilitation Sciences ในโอกาสครบรอบ 40 ปีการสถาปนาภาควิชา และร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงาน 11th Pan Pacific Conference on Rehabilitation ณ Hong Kong Polytechnic University เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561