ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 International Symposium of Cancer and Inflammation & The 2nd Annual Meeting of the Section of Tumor Pharmacology ในหัวเรื่อง "Powering the next generation targeted therapy for inflammation and cancer" ณ The Southwest Medical University, Luzhou, Sichuan สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2561 โดยคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ได้นำเสนอผลงาน ดังนี้

  • ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ นำเสนอผลงาน ในหัวข้อเรื่อง " Validation of microarray for the simultaneous detection of common alpha- and beta-thalassemia gene mutations "

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าใส คันธวงค์ นำเสนอผลงาน ในหัวข้อเรื่อง "Neuroinductive effects of Gynura divaricata" หัวข้อเรื่อง “PI3K/Akt signaling involved with osteoinductive effects of Achatina fulica mucus”

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พานทอง สิงห์บุตรา เมเยอร์ส นำเสนอผลงาน ในหัวข้อเรื่อง "Percentages of T Regulatory and T helper 17 Cells in Chronic HIV-Infected Patients Carrying Anti-nuclear Antibodies"

  • อาจารย์ ดร. สิงห์คำ ธิมา นำเสนอผลงาน ในหัวข้อเรื่อง "Development of curcumin-loaded polymeric micelles as nanocarrier system for leukemia-targeted therapy "

ทั้งนี้ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม ในหัวข้อเรื่อง "Cytotoxic effects of co-treatment of doxorubicin-curcumin and idarubicin-curcumin on KG1a and EoL-1 leukemic cell lines" โดย นางสาวฟ้า เชื้อหงษ์ทอง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และ หัวข้อเรื่อง "Knockout of glucosidase II beta subunit inhibits growth and metastatic potential of non-small cell lung carcinoma cell lines" โดย นายวรพงศ์ เขาดี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์มหาบัณฑิต