ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2561

เรื่อง “การประเมินและบำบัดฟื้นฟูความคิดความเข้าใจในผู้ที่มีภาวะ MCI และ Dementia”

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย

ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่