ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจจากภาวะการหายใจล้มเหลวทางคลินิกระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางอายุรกรรมทางระบบหายใจ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน

 

           อัตราค่าลงทะเบียน *รับสมัครภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561*

           - นักกายภาพบำบัดและบุคคลากรวิชาชีพอื่นๆ (180 คน)           คนละ   5,500.-   บาท

           - นักศึกษาทุกระดับ (20 คน)                                          คนละ   2,000.-   บาท

 

มีค่าคะแนน PTCU = 23.3

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

 

                 เนื่องด้วยภาควิชากายภาพบำบัด จะจัดทำใบประกาศนีบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจจากภาวะการหายใจล้มเหลวทางคลินิกระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นภาษาอังกฤษ

             ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ภาควิชาฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรอกข้อมูล คำหน้าหน้านาม ชื่อ และ สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่ https://goo.gl/forms/q8m4IenlQRSdHNco2