สรุปขั้นตอนการสมัครสอบโครงการรับนักรังสีเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน

ปีการศึกษา 2560

 

1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ หรือ พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

3. เป็นผู้มีสุขภาพจิตสมบูรณ์

4. เป็นผู้ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีสภาวะร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้พิการ ดังต่อไปนี้

    - ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ

    - มีความพิการ นิ้วมือ แขน ขา  จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ

    - ป็นใบ้หูหนวกทั้งสองข้าง

    - มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

6. ไม่มีความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่ามีอุปสรรคต่อการศึกษา

7. ผู้สมัครทุกคน ต้องมีผลสอบ 7 วิชาสามัญ

8. ก่อนจะสมัครโครงการนี้ได้ ต้องไปสอบ 7 วิชาสามัญมาก่อน

9. การสอบ 7 วิชาสามัญ

     ให้ไปค้นใน google  โดยพิมพ์คำว่า  การสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560  เอาเองการสอบ 7 วิชาสามัญ  มีกำหนดการดังนี้

 

    

รายละเอียด

วันที่

รับสมัคร

5 – 24 ตุลาคม 2559

สอบคัดเลือก

24 -25 ธันวาคม 2559

ประกาศผล

25 มกราคม 2560

 

ดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครได้ที่   เว็บไซต์ของ สำนักทดสอบกลาง (สทศ.) http://www.niets.or.th/th/catalog/view/247

- การสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ต้องเข้าไปสมัคร online ในเว็บของ สทศ.  แล้ว print เอกสาร ไปชำระเงินค่าสอบที่ธนาคาร

- สถานที่สอบ 7 วิชาสามัญ  แล้วแต่ สทศ. จะกำหนดว่า จังหวัดนั้นจะให้ไปสอบที่โรงเรียนไหน ให้ติดตามข่าวจากเว็บ สทศ. เอง ประกาศผล  วันที่ 25 มกราคม 2560 ทางเว็บ  สทศ.

10. หลังจาก สทศ. ประกาศผลในวันที่ 25 มกราคม 2560 ให้ผู้สมัคร print ผลสอบ  แล้วนำมาประกอบการสมัครที่คณะเทคนิค

11. การรับสมัครที่คณะเทคนิค จะเริ่มเปิดรับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย  แนบหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 3 ในประกาศฯ)

   

วิธีการสมัคร  (ตามข้อ 4 ในประกาศ)

ค่าสมัครคนละ 500 บาท ถ้าสมัครทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินเข้าบัญชีคณะฯ แล้วส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสมัครด้วย

1. จำนวนรับ 10 คน ประกาศให้มาสอบสัมภาษณ์ 30 คน)

2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มีนาคม 2560

3. คะแนน ม.ปลาย หรือ ประกาศนียบัตร ไม่ดู   ดูเฉพาะคะแนน 7 วิชาสามัญเป็นหลัก

4. สำหรับผู้ที่มีต้นสังกัดให้ทุน ไม่ใช่ว่าจะให้โควตารับเลย ทุกคนต้องผ่านการพิจารณาว่าให้มาสอบสัมภาษณ์ก่อน   และในวันสอบสัมภาษณ์ให้นำเอกสารหลักฐานที่โรงพยาบาลให้ทุน มาแสดง  (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)