การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

        สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยมีคุณจำลอง เจริญวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกและคณะกรรมการรวม 15 ท่าน

         สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบัน เกิดความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าในการทำประโยชน์แก่สังคม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะฯ รวมถึงการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ

        จึงใคร่ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ทั้งระดับปริญาตรี โท และเอก ร่วมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/oqkzOtjTSr

 

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรภี ดวงถาวร โทร. 053-935075*