ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี อดีตคณบดี และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ปัญจะ  กุลพงษ์ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่คณาจารย์ และ บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2564 นักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่น และบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 46 ปี ณ ลานกิจกรรม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 2564

เพิ่มเติม : รางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น_64.docx   บุคลากรได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกคณะ.docx   รางวัลบุคลากรสายปฏิบัติการ_64.docx