เรื่อง   แจ้งยกเลิกการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2564       

อ้างถึง  หนังสือที่ อว 8393(4)/1936 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

          ตามหนังสือที่อ้างถึง ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2564 เรื่อง “ภาวะหมดไฟในการทำงานและการจัดการความเครียดในชีวิตประจำวัน” ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2564 ณ กรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

         เนื่องจากจำนวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติดังกล่าวมีน้อย อีกทั้งยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าวข้างต้น

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขออภัยมา ณ ที่นี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์ โทร.053-935064 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทาง e-mail: sompong.tan@cmu.ac.th

               แจ้งยกเลิกโครงการ