No Image

โครงการทดสอบความชำนาญการตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (EQA Program for Erythrocyte Sedimentation Rate)

ด้วย ศูนย์ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำ โครงการทดสอบความชำนาญการตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (EQA Program for Erythrocyte Sedimentation Rate) เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) โดยเปรียบเทียบผลของการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมโครงการที่ใช้เครื่องมือการตรวจชนิดเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะช่วยชี้วัดความถูกต้องของการทดสอบ เพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดสำหรับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และติดตามการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

 

ศูนย์ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งทางโครงการจะจัดส่งตัวอย่างควบคุมคุณภาพดังกล่าวให้ห้องปฏิบัติการประจำหน่วยงานของท่าน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ตัวอย่างต่อปี โดยในการดำเนินการในรอบ 1 ปีงบประมาณ ทางหน่วยงานต้องชำระค่าสมัครเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นเงินจำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท) จึงขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถกรอกข้อมูลการสมัครลงในไฟล์แบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ กรอกสมัครออนไลน์ผ่าน Link, QR Code (เลือกสมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง) ภายในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 

ลิ้งก์สมัครโครงการ: http://tiny.cc/x7rgfz

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณเสาวณิต ชัยรัตนภิวงศ์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ โทร.084-1715705

 

โดยมีเอกสารรายละเอียดโครงการ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ 

เพิ่มเติม : หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ_ESR-2563.pdf   รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ_ESR-2563.pdf   แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ_ESR-2563.pdf  

[update: 2019-10-31 13:58:03][View : 3356]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook