ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณ Robin Mulders จาก Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสมาเยือนและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "Obesity: Body, brain and bacteria" ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ ณ แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.