No Image

นักศึกษากายภาพบำบัดร่วมโครงการ Japan Study Tour 2nd ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต

นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ นางสาวภัทรกร นากาจิม่า นางสาวศุวณี วงษ์เงิน และนางสาวหทัยภัทร เรือนแก้ว เข้าร่วมโครงการ Japan Study Tour 2nd ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต จัดโดย Japan Physical Therapy Student Association (JPTSA) International เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 โดยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ วัฒนธรรม และทำกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษากายภาพบำบัดแต่ละประเทศ เรื่อง “จุดเด่นและปัญหาของวิชาชีพกายภาพบำบัดในประเทศ” และฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับอาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัดในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การฝึกงาน และการทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดต่อไป

[update: 2017-04-10 05:22:11][View : 201]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook