No Image

โครงการเสวนาเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานที่นำสู่ผลสำเร็จ เรื่อง "Samsung’s Way: วิถีแห่งผู้ชนะ"

          คณะเทคนิคการแพทย์ กำหนดจัดโครงการเสวนาเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานที่นำสู่ผลสำเร็จ

เรื่อง "Samsung’s Way: วิถีแห่งผู้ชนะ"

วิทยากรโดย อาจารย์นันทนา ฉันทวิลาสวงศ์  กรรมการอำนวยการประจำคณะฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 

           เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ทราบแนวทางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงาน การทำงาน และนำเคล็ดลับเเห่งความสำเร็จในหนังสือ “Samsung’s Way: วิถีแห่งผู้ชนะ” ไปประยุกต์ใช้ในงานของตน
         ในการนี้ คณะฯ ขอเชิญท่าน เข้าร่วมเสวนา ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอความกรุณาแจ้งยืนยันเข้าร่วมเสวนาฯ ทางคุณรุ่งทิวา มงคลเกิด ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อคณะฯ จะได้จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านต่อไป

[update: 2017-04-05 02:35:48][View : 163]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook