No Image

60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย AMS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามรอยพ่อขอดูแลสุขภาพประชาชน

    เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน ประจำปี 2560 และในโอกาสที่วิชาชีพเทคนิกการแพทย์ในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงวันเทคนิคการแพทย์ไทย และทราบถึงบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาชีพรังสีเทคนิค วิชาชีพกายภาพบำบัด วิชาชีพกิจกรรมบำบัดและได้ทราบงานบริการวิชาการในคณะเทคนิคการแพทย์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สำเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงราชการที่ 9

    ดังนั้นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับงานบริการวิชาการชุม ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากิจกรรมบำบัด และภาควิชากายภาพบำบัด จึงจัดกิจกรรม “60  ปีเทคนิคการแพทย์ไทย AMS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามรอยพ่อขอดูแลสุขภาพประชาชน”

ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 17.00 น. มีกำหนดการ  ดังนี้

06.30 -07.30 น.      ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๒๙ รูป และถวายอาหารเช้าพระสงฆ์

07.30-09.30 น.       เจาะเลือดเพื่อตรวจ    Fasting blood Sugar, Creatinine, Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL, AST,  

                               ALTและ Uric acid จำนวน  150 ราย*

                               *สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิในการเบิกในการตรวจสุขภาพประจำปีจากหน่วยงานใดๆ ก่อนและหากครบจำนวนจะปิดให้บริการ

08.00-17.00 น.    นิทรรศการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การป้องกัน การปฏิบัติตัวเพื่อให้ไม่เป็นโรคดังกล่าว

                            อันได้แก่ เบาหวาน  ไขมันในเลือด โรคติดเชื้อ ฯลฯ

08.00-15.00 น.    ตรวจมวลกระดูกโดยงานบริการวิชาการชุมชน ภาควิชารังสีเทคนิคและคลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

                             จำนวนประมาณ 150  คน

08.00-15.00 น.    ประเมินภาวะความสุข ความเครียด โดยภาควิชากิจกรรมบำบัด

08.00-15.00 น.    ตรวจวัดสัดส่วนไขมันและตรวจสมรรถภาพทางกาย โดยคณาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด

14.30- 17.00 น.   อธิบายผลเลือดและให้ความรู้ โดยคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์

[update: ][View : 460]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook