No Image

ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560

ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560

        ตามที่ คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ ได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์  2560  ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่  จำนวน 4 ทุน นั้น   เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรเพิ่มทุนสนับสนุนจากเดิน 4 ทุน เป็นจำนวน 6 ทุน โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ได้อนุมัติการยกเว้นค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ ได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อรับทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัส สาขาวิชา รายละเอียดการสนับสนุน
ยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
ค่าสนับสนุนประชุมวิชาการ
1 นางสาวรัชนู  ทองผึ่ง 4211063 MT 4,500 -
2 นางสาวสกุลตรา  บุญธิมา 3911089 MT 4,500 450
3 นางสาวยอดขวัญ  แก้วซาว 3911062 MT 4,500 450
4 นางสาวจุฬาลักษณ์  เขียนทะการ 561132001 OT 4,500 -
5 นางสาวพลินท์ชฎา  พัชราพิสิฐกุล 4711186 OT 4,500 1,634
6 นายทนงชัย  อนุปิม 531110266 PT 5,000 -

 

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับทุน ไปรายงานตัวและขอรับทุนได้ในงานประชุมวิชาการ วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน  

โดยขอให้ผู้รับทุน ติดต่อกลับมายัง คุณสุรภี ดวงถาวร งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 053-935075 เพื่อยืนยันการรับทุนและขึ้นรับมอบทุนในงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2560

[update: 2017-01-19 06:07:33][View : 784]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook