No Image

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 6

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 6

วันที่ 23- 24 มีนาคม 2560


ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2  อาคาร 4 ชั้น

คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2200 บาท
พิเศษ ชำระค่าละทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เหลือเพียง 2000 บาท

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ข้อควรระวังและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด มาตรฐานในการเจาะและนำส่งตัวอย่างเลือด อัพเดทข้อมูล และรู้จักอุปกรณ์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะและจัดเก็บตัวอย่างเลือด ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้องในการเจาะเลือด รวมถึงได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกัน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการเจาะเลือด เช่น นักเทคนิคการแพทย์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, พยาบาลผู้ทำหน้าที่เจาะเลือด จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่านเท่านั้น

*** ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับคะแนน CMTE ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดคะแนน ***

รายละเอียดเพิ่มเติม (หนังสือประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ กำหนดการและเอกสารแจ้งโอนเงิน) > > > www.ams.cmu.ac.th/amscsc/prnews/pr91.html

 

 

[update: 2018-03-19 08:57:20][View : 744]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook