No Image

ข้อมูลและหลักสูตรรายละเอียดการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ข้อมูลและหลักสูตรรายละเอียดการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
 
คณะเทคนิคการแพทย์เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด สาขาวิชารังสีเทคนิค และ สาขาวิชากายภาพบำบัด ประกอบไปด้วย
 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Medical Technology)
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ปรับปรุง พศ.2558 เพื่อใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป
 
ปรัชญาและความสำคัญ
บัณฑิตเทคนิคการแพทย์เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค ติดตามการดำเนินโรคและผลการรักษาในผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ อีกทั้งยังทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข และด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
ดูข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ...
 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด (Bachelor of Science Program in Occupational Therapy)
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ปรับปรุง พศ.2559 เพื่อใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป
 
ปรัชญาและความสำคัญ
กิจกรรมบำบัด เชื่อในคุณค่าของกิจกรรมการดำเนินชีวิต ได้แก่ การดูแลสุขอนามัยของตนเอง การเล่น การทำกิจกรรมยามว่าง การศึกษา การทำงาน การมีส่วนร่วมทางสังคม และการพักผ่อนที่มีต่อชีวิตและสุขภาวะของมนุษย์ ดังนั้นหลักสูตรกิจกรรมบำบัดจึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นนักกิจกรรมบำบัดที่มี ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้กิจกรรมการดำเนินชีวิตได้เพื่อส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพ บุคคลที่มีข้อจำกัดในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตให้สามารถดำเนินชีวิต ได้ตามศักยภาพอย่างมีสุขภาวะ รวมทั้งมีจรรยาบรรณ จริยธรรมอันดีงาม มีความกระตือรือร้นใฝ่ศึกษาหาความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป
ดูข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชากิจกรรมบำบัด ...
 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (Bachelor of Science Radiologic Technology)
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ปรับปรุง พศ.2555 เพื่อใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 55 เป็นต้นไป
 
ปรัชญาและความสำคัญ
สาขารังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทำต่อมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาชีพ
ดูข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชารังสีเทคนิค ...
 
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical Therapy)
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ปรับปรุง พศ.2558 เพื่อใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป
 
ปรัชญาและความสำคัญ
นักกายภาพบำบัด เป็นบุคลากรทางการแพทย์สาขาหนึ่งที่มีบทบาททางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะเจ็บป่วย สามารถให้การตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบำบัด บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยผู้พิการ และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการใช้วิธีการทางกายภาพบำบัด เช่น การออกกำลังกายเพื่อการรักษา การนวด ดัด ดึง การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด รวมทั้งฝึกการเคลื่อนไหว ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม ของที่อยู่อาศัย สภาพการทำงาน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ของประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย ที่สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิต ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยช่วงอายุต่างๆ ตั้งแต่ทารกถึงผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทางระบบประสาท ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บทางกีฬา หญิงมีครรภ์
ดูข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด ...
 

 

[update: 2018-10-18 06:52:57][View : 12879]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook