No Image

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา - ระดับปริญญาตรี

รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

รหัส TCAS  ชื่อคณะสาขา รอบ โครงการ คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับ ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
จำนวนผู้สมัคร
00411101101 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 โครงการการรับนักเรียน
จากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ เคมี และชีววิทยา แต่ละวิชาเฉลี่ยสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ต้องไม่น้อยกว่า 3.50
2. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
3. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
4.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
4.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
4.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
4.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
5.1 การตรวจร่างกาย
5.2 การตรวจตาบอดสี

เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
5.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
5.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
5.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
5.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
5.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5. เอกสารแสดงเจตคติของผู้สมัครต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....
10 20,000 0
00411102102 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 1 โครงการการรับนักเรียน
จากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และชีววิทยา แต่ละวิชาเฉลี่ยสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ต้องไม่น้อยกว่า 3.50
2. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
3. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
4.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
4.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
4.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
4.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
5.1 การตรวจร่างกาย
5.2 การตรวจตาบอดสี

เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
5.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
5.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
5.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
5.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
5.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

10 20,000 0
00411104104 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความ
สามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/
ระดับชาติ และนักกีฬา
ตามยุทธศาสตร์
คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
  1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
  4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.3 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.4 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 20,000 0
00411104204 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 1 ครงการการรับนักเรียน
จากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และชีววิทยา แต่ละวิชาเฉลี่ยสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ต้องไม่น้อยกว่า 3.50
2. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
3. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
4.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
4.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
4.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
5.1 การตรวจร่างกาย
5.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
5.3 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
5.4 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

 2  20,000  0

 

[update: 2018-10-22 04:42:28][View : 26195]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook