No Image

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน Engagement Thailand Annual Conference 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัณฐ์ หลวงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 7 (Engagement Thailand Annual Conference 2021) จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Association for University Social Engagement Thailand) ในหัวข้อเรื่อง ผลงานวิชาการรับใช้สังคมกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในรูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2564

[update: 2021-09-14 09:43:47][View : 87]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook