No Image

การประชุมเตรียมความพร้อมส่งผู้เข้าอบรมเข้าฝึกงานภาคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาคลินิก

แขนงจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งผู้เข้าอบรมระยะสั้นหลักสูตรแบคทีเรียทางการแพทย์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (Short Course Training: “Intensive course in medical bacteriology and clinical microbiology laboratory”) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าฝึกงานภาคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาคลินิก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

[update: 2021-09-14 17:07:45][View : 103]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook