No Image

อาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค วาระ 2564 - 2568

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารังสีเทคนิค คณะเทคนิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค วาระ 2564-2568
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ ศิษย์เก่ารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 7 (รหัส 28) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ ศิษย์เก่ารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 16 ( รหัส37 ) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
[update: 2021-06-28 10:37:43][View : 102]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook