No Image

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาบัณฑิตกิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาบัณฑิตกิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร บรรยายพิเศษ เรื่อง ระเบียบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และข้อคิดในการการวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตสู่ความสำเร็จในการศึกษา อาทิ ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความอดทน เป็นต้น ทั้งนี้ มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำบัด ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรมบำบัด ชั้น 10 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

[update: 2021-04-05 10:34:20][View : 236]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook