No Image

พิธีเปิดศูนย์์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า จังหวัดเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า โดยมี นายสมบัติ เกียรติอนันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและประสานความร่วมมือ ในด้านการส่งเสริมและปฏิรูประบบสุขภาพ ฟื้นฟูผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาระการดูแลพึ่งพิงจากครอบครัวในเขตพื้นที่ตำบลแม่ก๊า
 
ทั้งนี้ มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในหัวข้อเรื่อง การบริหารกายและสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ และ อาจารย์ ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด เป็นวิทยากร ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
[update: 2021-02-19 13:33:53][View : 44]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook