No Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักการและแนวคิดกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ

นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักการและแนวคิดกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ อริยชัยกุล และ อาจารย์อารยา ญาณกาย เพื่อให้นักศึกษากายภาพบำบัดได้เข้าใจหลักการและแนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพและการผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อประชาชน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563

[update: 2020-10-15 09:12:17][View : 38]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook