No Image

โครงการการลดการติดพยาธิในลำไส้ของชนชาติพันธุ์เขตพื้นที่ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการการลดการติดพยาธิในลำไส้ของชนชาติพันธุ์เขตพื้นที่ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ เป็นหัวหน้าโครงการ
ทีมคณะวิจัย นักเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตจ้างงาน อว. ดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ณ หมู่บ้านอูตม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563

โดยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของโครงการฯ ประกอบด้วย

  • การอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในป้องกันการติดพยาธิ การแจ้งผลและอธิบายผลการตรวจพยาธิทางห้องปฏิบัตรการ ให้แก่ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง หมู่บ้านอูตูม ณ ห้องประชุม อบต. นาเกียน  
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำด้านสาธารณสุขประจำโรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอูตูม เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านอูตูม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตั้งแสดงตัวอย่างพยาธิทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศนศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการติดพยาธิ และกิจกรรมการกำจัดเหาให้แก่นักเรียนพักนอนของโรงเรียน
[update: 2020-09-01 15:05:48][View : 61]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook