No Image

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ก่อนการออกปฏิบัติงานภาคสนามในภาคเรียนนี้ วิทยากรจากหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น.

[update: 2020-03-09 13:38:51][View : 175]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook