No Image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง เทศบาลตำบลศรีบัวบาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการและการบริการสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้มีการสนับสนุนและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมและปฏิรูประบบสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น และยังเป็นการปลูกฝังความเป็นจิตอาสาและจิตบริการให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[update: 2020-01-07 08:58:26][View : 146]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook