No Image

การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําาปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใตัหัวข้อ AMS Health Promotion for all โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก AMS Health Promotion for All” วิทยากรโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการอบรบของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําาบัด กายภาพบําบัด การนําเสนอผลงานวิจัย เพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะ สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจประเมินและการรักษาผู้ป่วย กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เผยแพร่ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนําไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมอันจะนําาไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 

ภาพข่าว ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 

[update: 2019-11-08 15:42:29][View : 254]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook