No Image

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) ตำแหน่งเลขที่ S4134091

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,470.- บาท ตำแหน่งเลขที่ S4134091 จำนวน 1 อัตรา นั้นบัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน  2 ราย มาทำการคัดเลือก จำนวน 2 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ได้แก่1. นางสาวจิราภรณ์  สิงห์ต๊ะวงค์
2. นายพณิชพล  กันทาจึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ (ชั้น 2) อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไปมารายงานตัวแทนประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก-S4134091.pdf  

[update: ][View : 134]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook