No Image

โครงการผู้บริหารสัญจร พบปะบุคลากรสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารสัญจร พบปะบุคลากรสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้องค์กรก้าวขึ้นไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพที่มีความเป็นเลิศ โดยเป็นการเปิดพื้นที่ในการสื่อสารทิศทางนโยบายและการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาคณะฯ และเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะฯ ให้ก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 - 13.00 น.

[update: 2019-10-09 15:28:54][View : 440]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook