No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

                ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด คุณวุฒิปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E130078 และ E130087 สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

               บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีผู้สมัครจำนวน 8 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 5 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเลขประจำตัวสอบ ดังนี้.-

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

1

นางสาวรังษิยา       เชื้อเจ็ดตน

2

นางสาวปภาวี        พรุเพชรแก้ว

3

นายอิทธิ              วชิระบงกช

4

นายฉัตรชัย          พีระวัธน์กุล

5

นางสาวโศจิรัตน์     สุทธเมธี

               ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชากายภาพบำบัด ชั้น 9 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ ตามรายละเอียด ดังนี้

               - เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบภาคปฏิบัติ

                  (ลำดับ 1 - 3 แขนงระบบประสาท , ลำดับ 4 - 5 แขนงระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ)

               - เวลา 13.00 - 15.00 น. สอบสัมภาษณ์

                ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-935072, 935064 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ams.cmu.ac.th

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                     ประกาศ  ณ  วันที่   10   มิถุนายน   พ.ศ.  2562     

 

*หมายเหตุ การทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562          

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตน.นักกายภาพบำบัด.pdf   แนวทางการสอบจิตเวช.pdf  

[update: 2019-06-17 01:21:12][View : 333]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook