No Image

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี

           ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี โดยต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4131085 สังกัด งานการเงินการคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

           บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมาทำการสอบคัดเลือก จำนวน 17 ราย มาทำการสอบข้อเขียน จำนวน 12 ราย ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จำนวน 6 ราย และมาทำการสัมภาษณ์โดยการคัดเลือก จำนวน 6  ราย ผลการคัดเลือก มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 ราย ดังนี้

           ลำดับที่ 1 นางสาวรำไพพรรณ      ญาณะ

           ลำดับที่ 2 นางสาวชนกนันท์        จี๋จอมทรัพย์

           ลำดับที่ 3 นางสาววาสนา            เจริญทรัพย์

           จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561

           ประกาศ ณ วันที่ 12  ตุลาคม 2561

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf  

[update: 2018-10-16 07:12:20][View : 173]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook