No Image

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด เลขที่ตำแหน่ง E130080

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E130080 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด นั้น

บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 8 ราย มาทำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 7 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือก 3 ราย ดังนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวชิดาวรรณ    สุยะก๋อง

ลำดับที่ 2 นายจีรวิทย์             จักนิสสัย

ลำดับที่ 3 นางสาวฐิตาภรณ์     ชุมภูศรี

          จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

เพิ่มเติม : ประกาศผลการคัดเลือก.pdf  

[update: 2018-09-27 07:47:46][View : 600]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook