No Image

รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง  นักเอกสารสนเทศ

---------------------------------

         ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ว่างอยู่ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง S4131014 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท

 

   คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553

- เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว

- มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

-ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ชั้น 2 สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพิ่มเติม : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 61.pdf   รับสมัครตน.นักเอกสารสนเทศ.pdf  

[update: 2018-08-29 10:07:22][View : 1162]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook