No Image

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด

                ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130051 วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000.- บาท นั้น

               บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จากผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 คน  มาทำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 คน ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน  คือ 

                             ลำดับที่  1  นางสาวเพียงขวัญ     สงวนหมู่      

               จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อ ตน.อาจารย์ ภาควิชากายภาพบำบัด.pdf  

[update: 2018-07-05 06:44:40][View : 239]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook