No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E130051 สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด

                    ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130051 วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000.- บาท  นั้น

                    บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 ราย คือ   

                             1. นางสาวเพียงขวัญ สงวนหมู่

                    ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบคัดเลือก ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

                        - สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 12 ชั้น  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                           ประกาศ  ณ วันที่ 22  มิถุนายน พ.ศ. 2561

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ E130051.pdf  

[update: ][View : 189]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook